Ailon's JV company Wilma selected to develop Bro Centrum

Nu presenteras inriktningen för framtidens Bro Torg. Inriktningen ligger till grund för det vidare arbetet med detaljplanering och byggnation. Upplands-Bro kommun har även skrivit under ett intentionsavtal med fyra exploatörer som vill utveckla Bro Torg i linje med visionen om framtidens hållbara småstad.

Genom projektet Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun för att kraftsamla kring utvecklingen av Bro, både fysiskt och socialt. Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla.

– Bro ska vara en levande plats som människor vill bo, vistas och arbeta i. När vi lät sommarjobbare intervjua Broborna om hur de upplevde sitt område framkom att många efterfrågade fler butiker och mötesplatser. Centrala Bro behöver plats för fler verksamheter och invånare, säger Fredrik Kjos

Arkitektkontoret CF Möller fick i uppgift att ta fram ett förslag på utveckling och gestaltning av Bro centrum, med syfte att möjliggöra fler bostäder, verksamheter och arbetsplatser. Nu presenteras inriktningen för framtidens Bro Torg. Inriktningen ligger till grund för det vidare arbetet med detaljplanering och byggnation. Inriktningen för framtidens Bro Torg har utvecklats i syfte att stärka de goda värden som finns i centrala Bro, men också för att bygga bort barriärer och otrygghet. Invånare har varit delaktiga i att ta fram idéer och identifiera viktiga värden för utvecklingen av det offentliga rummet.

– Det har varit fantastiskt inspirerande och roligt att arbeta med framtidens Bro torg. Vi har tillsammans med kommuninvånare, politiker och tjänstemän tagit fram en vision med människan i fokus. Arbetet har utgått från den identitet och kulturmiljö som finns i dag. Med utgångspunkt i dagens Bro har vi tagit fram förslag på tillägg för att skapa trygga, trevliga och attraktiva stråk och mötesplatser i en miljö med småstadskänsla, säger Fredrik Cavallin, arkitekt på C.F. Møller.

Upplands-Bro kommun har skrivit under ett intentionsavtal med fyra exploatörer som vill utveckla Bro Torg i linje med visionen om framtidens hållbara småstad. Kommunen åtar sig att sälja mark i centrala Bro. Exploatörerna åtar sig att investera i Bro genom byggande, men också genom sociala investeringar. Exploatörerna är Bonava, Sveafastigheter, Stena Fastigheter och Wilma Stadsutveckling.

– Stena Fastigheter är en långsiktig fastighetsägare som utvecklar sina områden med omtanke. Vi hoppas att vi kan bidra till utvecklingen i Bro genom de lärdomar och erfarenheter vi fått av att ha jobbat med sociala hållbarhetsfrågor i över 40 år. Vi vill att de som bor och lever i våra kvarter ska känna sig trygga, trivas och känna en delaktighet i områdets utveckling, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

Inriktningen innebär en möjlig utbyggnad i centrala Bro med upp till ca 700 bostäder samt ca 6000 kvadratmeter lokaler för handel, samhällsservice och arbetsplatser. Handel och arbetsplatser innebär en ökad vuxennärvaro i centrum. En handelsutredning har tillsats för att bedöma förutsättningarna för utbud och omfattning av kommersiella verksamheter och samhällsservice.

– En förtätning av bostäder, och en blandning av upplåtelseformer, stärker Bro Torg som mötesplats och centrum. Det skapar också bättre förutsättningar för ett ökat serviceutbud. Vi är glada att ha fått förtroendet att tillsammans med Upplands-Bro kommun och övriga samverkansexploatörer vara med och utveckla framtidens hållbara småstad, säger Jacob Cronstedt, VD Wilma Stadsutveckling AB.
Genom utvecklingen av centrala Bro kommer antalet markparkeringar minska och ersättas av nya lösningar, exempelvis garageparkering och mobilitetshus. Exploateringen kommer leda till fler parkeringar än vad som finns idag, för att möta behoven hos en växande befolkning och mer handel.

– En svensk bil disponerar i genomsnitt ca 100 kvm parkeringsyta medan bostadsytan per svensk uppgår till ca 42 kvm. Genom innovativ arkitektur med människan i fokus och en genomtänkt mobilitetsstrategi kan vi som bostadsutvecklare tillsammans med kommunen bidra till att skapa bostadsområden där vi trivs och vill bo. Förutom att underlätta för kollektiva och klimatsmarta transportmedel kan vi också bygga sociala funktioner, i samband med till exempel mobilitetshus, för att ytterligare skapa gemenskap och underlätta vardagslivet, säger Gustaf Ljungh, affärsutvecklare på Bonava.

Inriktningen för utvecklingen av Bro Torg är inte en färdig plan som bestämmer kommande byggnation, utan anger riktningen för det vidare arbetet med planering och gestaltning av ny bebyggelse.

– Vi ser fram emot att vara en del av utvecklingen i Bro Torg. Vi är imponerade av kommunens arbete med spjutspetsprojektet ”omdaning bro” och hoppas det förvaltningsöverskridande arbetet i kombination med aktiva dialoger med lokalsamhället ska ge projektet goda förutsättningar att skapa en attraktiv livsmiljö för såväl nuvarande som framtida Upplandsbrobor, säger Rebecca Rubin, chef social hållbarhet och affärsutvecklare, Sveafastigheter.

Även Viktoriahem och Upplands-Brohus som är de största fastighetsägarna i Bro deltar i utvecklingen.